SOUTĚŽ O NOVÉ LOGO CENTRA DIVADELNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ATELIÉR

Vyhlašovatel soutěže
Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském, spolek
Čs. legií 148/14, 70104 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 22710981
 
PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE KE STAŽENÍ ZDE
 
Podmínky soutěže
Soutěžící předloží vyhlašovateli nejvýše 3 samostatné soutěžní návrhy loga Ateliéru ve formátu A4, případně v elektronické podobě v jednom z uvedených formátů (JPEG, PDF, TIFF) v tiskové kvalitě odpovídající papírovým návrhům v barevném i černobílém provedení, tak, aby všechny návrhy byly na jednom nosiči (CD, DVD, USB flash). K návrhu je možné přiložit krátký popis vč. Filosofie díla.
Návrhy soutěžících nesmí být číslovány ani autorsky označeny. Vyhlašovatel soutěže provede označení sám. Autoři návrhů musí být výhradními držiteli veškerých autorských práv k soutěžním návrhům. 
 
Návrhy včetně řádně vyplněné a podepsané přihlášky budou doručeny osobně nebo poštou na adresu sídla spolku do termínu 13. října 2018 (rozhodující je razítko pošty) v uzavřené obálce označené SOUTĚŽ – LOGO – NEOTVÍRAT.
 
Soutěžící svým podpisem na přihlášce dávají souhlas s podmínkami soutěže a s bezplatným publikováním soutěžních prací. Tím nejsou dotčena autorská práva soutěžícího k jeho dílu.
Ze soutěže budou vyloučeny návrhy nesplňující podmínky zadání. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž bez udání důvodů ukončit a nevybrat žádný ze soutěžních návrhů k realizaci.
Zrušením soutěže nevzniká soutěžícímu nárok na náhradu vzniklé škody.
 
Hodnocení soutěžních návrhů
Hodnocena bude zejména celková výtvarná úroveň řešení, originalita, nadčasovost, jednoduchost, srozumitelnost návrhu a také jeho spojitost se stávajícím logem Národního divadla moravskoslezského. Pro zajištění objektivity hodnocení budou po celou dobu soutěže, tj. do konečného rozhodnutí, návrhy posuzovány jako anonymní. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci slavnostního otevření nového centra divadelního vzdělávání Ateliér v Divadle Jiřího Myrona 20. října 2018, kde budou vystaveny také ostatní soutěžní návrhy.
 
Hodnotící komise:
Jiří Nekvasil (ředitel NDM)
Markéta Chlebová (šéfka marketingu NDM)
Radana Otipková (divadelní lektorka NDM)
Vladimíra Dvořáková (divadelní lektorka NDM)
 
Náklady soutěžících a odměna vítězného návrhu
Náklady, které vzniknou soutěžícím v souvislosti s účastí v soutěži, nese soutěžící. Odměnu ve výši 5000Kč obdrží autor, jehož návrh bude hodnotící komisí vybrán k realizaci. Podmínkou poskytnutí odměny je uzavření licenční smlouvy podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právu souvisejícím s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Touto smlouvou autor vybraného návrhu postoupí vyhlašovateli výhradní a neomezenou licenci ke všem způsobům užití loga a logotypu.
 
Logomanuál
Autor vítězného návrhu se zavazuje před vyplacením odměny dodat kompletní návrh loga (logomanuál)
 
Kontaktní osoba:
Vladimíra Dvořáková, tel. 604724103
Email: atelier@vasedivadlo.cz
 
V Ostravě dne 10. září  2018                                                              
 
Tereza Strmisková
Předsedkyně spolku Ateliér pro děti a mládež při NDM