6. června 2019 v 16 hodin v Knihcentru

    Foto 1–3 © www.fotografzostravy.cz; 6–9 Martin Kusyn